Privatliv og beskyttelse af dine persondata


Dataansvar

TRAKTØRSTEDET behandler persondata og har derfor udarbejdet denne politik om persondata, der fortæller dig, hvordan TRAKTØRSTEDET behandler dine data. TRAKTØRSTEDET behandler ikke personfølsomme oplysninger.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer TRAKTØRSTEDET løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. TRAKTØRSTEDET er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, TRAKTØRSTEDET har behov for at træffe, er afhængige af, at TRAKTØRSTEDET kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører TRAKTØRSTEDET en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før TRAKTØRSTEDET begynder at behandle dine persondata.

TRAKTØRSTEDET er dataansvarlig, og TRAKTØRSTEDET sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

TRAKTØRSTEDET sikrer fair og transparent databehandling. Når TRAKTØRSTEDET beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser TRAKTØRSTEDET dig om, hvilke data TRAKTØRSTEDET behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis TRAKTØRSTEDET indhenter data om dig fra andre, f.eks. en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser TRAKTØRSTEDET dig om det senest 10 dage efter TRAKTØRSTEDET har indhentet dine persondata. TRAKTØRSTEDET oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

Indsamling af persondata

TRAKTØRSTEDET indsamler ikke personlige data. Ved brug af vores websites anvendes cookies (se afsnittet om cookies). Når du kontakter os via vores kontantformular oplyser du dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare din henvendelse og så vi kan foretage en eventuel reservation. Denne indsamling af persondata har alene til hensigt at sikre, at vi kan yde dig den service, der er TRAKTØRSTEDETs kerneopgave, og som er essentiel i kommunikationen med vores gæster.

 

Behandling af persondata

TRAKTØRSTEDET anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Vi opbevarer ikke persondata, der ikke har til formål at understøtte forretningen og vores services.

De data, TRAKTØRSTEDET anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Kunde-, leverandør- og kontaktdata
  • Transaktionsdata


I nogle tilfælde har TRAKTØRSTEDET behov for at sammenstille dine data med data som TRAKTØRSTEDET modtager fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier. Inden TRAKTØRSTEDET eventuelt sammenstiller data, vurderer TRAKTØRSTEDET, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser TRAKTØRSTEDET dig om behandlingen og dens formål, og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener de data TRAKTØRSTEDET sammenstiller om dig, er unøjagtige.

TRAKTØRSTEDET indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker når TRAKTØRSTEDET har brug for administration af din relation til os.


Opfyldelse af lovkrav

TRAKTØRSTEDET kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger TRAKTØRSTEDET, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. TRAKTØRSTEDET vurderer f.eks. de kilder dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger som TRAKTØRSTEDET har behov for at bruge. TRAKTØRSTEDET vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

TRAKTØRSTEDET behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, TRAKTØRSTEDET bruger. TRAKTØRSTEDET bruger f.eks. ikke flere data end dem, TRAKTØRSTEDET har brug for til det konkrete formål.

Inden TRAKTØRSTEDET behandler dine persondata, undersøger TRAKTØRSTEDET, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. TRAKTØRSTEDET undersøger også om nogle af de datatyper, TRAKTØRSTEDET anvender kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan TRAKTØRSTEDET gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, TRAKTØRSTEDET tilbyder dig.

TRAKTØRSTEDET indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, TRAKTØRSTEDET behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

TRAKTØRSTEDET vil gerne være sikre på, at TRAKTØRSTEDET kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter TRAKTØRSTEDET også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

TRAKTØRSTEDET kontrollerer, at de persondata, TRAKTØRSTEDET behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. TRAKTØRSTEDET sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder TRAKTØRSTEDET dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har TRAKTØRSTEDET vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

TRAKTØRSTEDET sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

TRAKTØRSTEDET indhenter dit samtykke, inden TRAKTØRSTEDET behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre TRAKTØRSTEDET har et lovligt grundlag for at indhente dem. TRAKTØRSTEDET oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis TRAKTØRSTEDET ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser TRAKTØRSTEDET dig om det nye formål og beder om dit samtykke før TRAKTØRSTEDET påbegynder databehandlingen. Hvis TRAKTØRSTEDET har et andet lovligt grundlag for den nye behandling oplyser TRAKTØRSTEDET dig om dette.

Når TRAKTØRSTEDET i vores produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter TRAKTØRSTEDET samtykke fra en forælder. TRAKTØRSTEDET kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

TRAKTØRSTEDET videregiver ikke persondata til andre aktører.

 

Sikkerhed

TRAKTØRSTEDET har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

TRAKTØRSTEDET har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab tager TRAKTØRSTEDET løbende back up af vores datasæt. TRAKTØRSTEDET beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil TRAKTØRSTEDET underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

TRAKTØRSTEDET anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer gennem remarketing. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:

  • Google (herunder Adwords og Analytics)
  • Facebook (Pixel tracking til annoncering og retargeting)

Ovenstående data indsamles i anonymiseret form og dine personlige oplysninger deles ikke.

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data TRAKTØRSTEDET behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad TRAKTØRSTEDET anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe TRAKTØRSTEDET opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang TRAKTØRSTEDET videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan TRAKTØRSTEDET oplyse dig om de data som TRAKTØRSTEDET behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side og under siden “Om”.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata TRAKTØRSTEDET behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil TRAKTØRSTEDET have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som TRAKTØRSTEDET indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger TRAKTØRSTEDET, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger TRAKTØRSTEDET for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og også de oplysninger TRAKTØRSTEDET har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis TRAKTØRSTEDET behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling undersøger TRAKTØRSTEDET om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter TRAKTØRSTEDET har modtaget din henvendelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte TRAKTØRSTEDET på:

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov

Bøgeskovvej 8
Holtug
4660 Store Heddinge

Telefon 56 50 02 42
mail@traktoerstedet.dk

Eller ved at benytte vores kontaktformular.