TRAKTØRSTEDETS HANDELS- OG FORRETNINGSBETINGELSER

 

1. VORES GÆSTERS SIKKERHED

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement eller lignende, kan man som forbruger rejse sagen overfor Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Nævnet blev etableret i 1998 af HORESTA og Forbrugerrådet.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

HORESTA Garanti er gæsternes sikkerhed for, at de til enhver tid kan få deres tilgodehavende udbetalt. Det gælder dog kun såfremt man får medhold i en klage over et HORESTA-medlem.

 

2. PRISÆNDRINGER

Vi tilpasser løbende vores priser til ændringer i køb af råvarer. Ved indgåelse af kontrakt om et arrangement kan der derfor forekommer prisstigninger på maksimalt 10 %.

 

3. AFBESTILLING I TIDE

Afbestilling af et arrangement på;

  • 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
  • under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt eller telefonisk senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

 

4. KRAV PÅ GODTGØRELSE

Ved afbestilling af hele arrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

  • til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
  • senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

 

5. YDELSER DER IKKE KAN AFBESTILLES

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur o.l..

 

6. MANGELENDE FREMMØDE (NO SHOW)

Ved manglende fremmøde (no show) har Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov krav på fuld pris for hele arrangementet.

 

7. GENERELLE REGLER FOR BEKRÆFTELSE OG AFBESTILLING

For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale, der er bekræftet på skrift/mail af begge parter.

 

8. RESERVATIONSGEBYR

Når reservationen foreligger, kan gæsten i nogle tilfælde forvente at skulle betale et reservationsgebyr efter nærmere aftale.

Reservationsgebyr vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

 

9. TABSBEGRÆNSNING

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov har til enhver tid lov til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Såfremt Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov stiller krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

 

10. AFLYSNING ELLER OMPLACERING

I tilfælde af at Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov aflyser eller omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får herved.

 

11. REKLAMATION

Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov snarest muligt efter, at arrangementet er eller skulle have fundet sted.

 

12. FORCE MAJEURE

Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

 

13. VOLDGIFT

Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af disse bestemmelser afgøres ved voldgift, jf. Lov om voldgift.

Den part, der ønsker sagen for voldgift, indgiver begæring herom til HORESTA, der efter at have modtaget begæringen snarest muligt udpeger en voldgiftsmand til at repræsentere Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.

Senest 14 dage efter, at den anden part har fået meddelt, at den pågældende voldgiftsmand er udpeget, skal den anden part udpege sin egen voldgiftsmand. Overholdes fristen ikke, er HORESTA berettiget til at udpege begge voldgiftsmænd. Voldgiftsmændene udpeger selv en uvildig opmand, der skal være jurist.

 

HORESTA GARANTI

Som gæst i en HORESTA-virksomhed er du sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage.

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil du kunne få dit krav dækket af HORESTAs garantifond.

 

 

ANKENÆVNET FOR HOTEL, RESTAURANT OG TURISME

Børsen
Slotsholmsgade
1217 København K

Tel. +45 35 36 51 21
info@hrt-ankenaevn.dk
www.hrt-ankenaevn.dk

 

HORESTA

Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

Tel. +45 35 24 80 80
horesta@horesta.dk
www.horesta.dk